YEDOHA HAKKINDA

İNİSİYATİFİN AMACI
Doğa, doğal kaynakların ve hayvanların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmaktır. Dernek bu amaca ulaşmak için doğa – insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve onun bir parçası olan hayvanların koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar kurulması ve işletilmesi, doğal yaşam ortamlarının arttırılması için çalışır.

İNİSİYATİFİN ÇALIŞMA KONULARI
1- Doğanın işleyişini, doğa – insan ilişkilerini tanıtarak koruma bilincini oluşturmak için üyelere, okullara, ilgili kişilere gönderilecek yayınlar hazırlar; her tür eğitìm kurumunda konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenler veya yürütülen eğitim faaliyetlerini destekler.
2- Aynı amaca hizmet eden vakıflara üye olur.
3- Doğal yaşam alanlarının ve ekosistemlerin korunması için çeşitli çalışmalar yapar.
4- Barınaklar kurarak kimsesiz hayvanların ve doğal hayattan gelen yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını sağlar.
5- Doğal hayatı desteklemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için doğal yaşam ortamlarının oluşacağı parklar ve ormanlar kurmak. Bu amaç için fidanlıklar oluşturmak.

İNİSİYATİFİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI
1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere Genel Kurul kararıyla ortaklıklar kurmak, vakıflar kurmak, kurulu vakıflarla ortak çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verir.
3- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, her türlü aynì ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir. Sulak alan, orman, barınak, fidanlık, park ve bu amaçlara yönelik olarak kullanılmak üzere arazi tahsisi kabul eder ve/veya satın alır.
4- Barınaklar kurarak yardıma muhtaç canlıları korur.
5- Fidanlıklar kurarak ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi için katkıda bulunur.
6- Çocuk ve gençlik gruplarına yönelik eğìtim ve aktif koruma çalışmaları yapar. Bu çocuk ve gençlerden doğayı ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalar yapacak kişilerden ihtiyaç içinde olanlara çalışmalarını sürdürebilme ve teşvik edilebilmelerini bağlamında eğitimlerine de katkıda bulunmak üzere burs verir ayni ve nakdi yardımlarda bulunur
7- Yurt içinde ve yurtdışında her türlü geziler, konferanslar ve paneller düzenler veya düzenletir.
8- Her türlü eğitici, tanıtıcı ve hediyelik eşyalar yaptırır ve dağıtır.
9- Okullarda, ilgili kuruluşlarda, Bakanlık ünitelerinde slayt ve film gösterileri, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar.
10- Doğa sorunlarına ilişkin her türlü çevre konularında danışmanlık yapar, yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.
11-Özel ve tüzel kişilerin doğayı ve doğal kaynakları korumayla ilgili çalışmalarını imkanları oranında destekler, kendisi de çeşitli projeler hazırlayarak bilimsel araştırmalar yapar, bu amaçla bilimsel laboratuarlar kurar.
12-Gerekli izinler alındıktan sonra, aynı amaca yönelik uluslararası dernek ve vakıflara üye olur, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, doğayı koruma faaliyetlerine katılır.
13-İlgili kuruluş ve müesseseler nezdinde girişimlerde bulunur, çevre konularında danışmanlık yapar.
14- Hayvanların yasalarla korunmalarını temin edici çalışmalar yapar. Ayrıca başta Yenişehir olmak üzere yurt çapındaki muhtelif yerlerde sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlara barınaklarda evinde veya sokaklarda gönüllü olarak bakabilecek kendileri de yardıma muhtaç kişilere havyan bakımını ve sevgisini teşvik etmek amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve bu kişilerin çocuklarının da eğitimlerini sürdürebilmeleri için bu çocuklara burs verir
15- Bu konularda fikir, proje, program üretip uygulamasını sağlamak. Bu bağlamda yasal çalışmalar PR ve LOBİ çalışmaları yapmak.
16-İnsanların tabii çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak ve çalışmalar yapmak.
17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
18-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
19-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
20-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak,işletmek,şirketlere katılmak.
İktisadi işletmeler ve kurulacak veya katılınacak şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğin amblem ve logosunu taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari emtia imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.
21-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
22-Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, piyango, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
23-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
25-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
26-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
27-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
28-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
29-Yerli ve Yabancı ilim adamları ve müesseseleri ile münasebet kurmak ve konferans ve seminerler tertip etmek, tertip edilenlere katılmak ve konferanslar düzenlemek.
30-Yurtiçi ve Yurtdışı vatandaşlar tarafından yapılan nakdi, şartlı ve şartsız ayni bağışları kabul etmek, gayenin tahakkuku için, işletmeler, tesisler kurmak ve uygun yerlere harcamak.
31-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açmak. Bu işlerin yapılması ve yürütülmesi esnasında gerekli Komisyonlar kurmak. Bu yerler her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunabileceği gibi bu yerlerde de her türlü ayni ve nakdi yardım yapabilir.
32-Hukuki girişimlerde bulunmak, mahkemelerde dava açmak, savcılıklara suç duyurusunda bulunmak, açılmış ya da açılacak davalara müdahil olarak katılmak.